Faclair na Gàidhlig
Dictionary of the Scottish Gaelic Language

Co-obrachadh eadar Oilthighean a tha a’ cruthachadh faclair eachdraidheil na Gàidhlig.

'S e iomairt eadar-oilthighean a th' ann am Faclair na Gàidhlig, anns a bheil Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, Oilthigh Shrath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig OGE an sàs.

An academic partnership creating an historical dictionary of Scottish Gaelic.

The Dictionary of the Scottish Gaelic Language is an inter-university initiative by the Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Strathclyde and Sabhal Mòr Ostaig UHI.