Bòrd Comhairleachaidh

Tha am Bòrd Comhairleachaidh a' cur ri cruthachadh poileasaidh a thaobh sgoilearachd pròiseact an fhaclair. 'S iad buill a' Bhùird

Marace Dareau Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh. Bha i na Stiùiriche Deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002) agus na neach-deasachaidh air Concise Scots Dictionary (1985). Bha i na Prìomh Neach-Deasachaidh air Scottish Language Dictionaries Ltd gu 2014. Bha i cuideachd na neach-deasachaidh air beag-fhaclair an Edinburgh Encyclopaedia of English Language and Linguistics (1994).

An Dr Charles Dillon An Dr Charles Dillon, Deasaiche Foclóir Stairiúil na Gaeilge/Faclair Eachdraidheil na Gaeilge aig Acadamaidh Rìoghail na h-Èireann bho 2016.  Tha PhD aige ann an tràth nuadh chànan agus litreachas na Gaeilge bho Oilthigh Ulaidh. A bharrachd air faclaireachd, tha ùidhean rannsachaidh aige ann an sgrùdaidhean làmh-sgrìobhainnean agus ann an traidisean litreachail agus cànanach na seachdamh agus na h-ochdamh linn deug.  Tha am Faclair a tha e a’ stiùireadh air an Historical Corpus of Irish 1600-1926 fhoillseachadh air-loidhne bho chionn ghoirid.
Dr Anthony Harvey Dr Anthony Harvey, Neach-deasachaidh Dictionary of Medieval Latin from Celtic Sources (DMLCS) aig Acadamaidh Rìoghail na h-Èireann. Thòisich e ag obair le DMLCS ann an 1985 agus ghabh e os làimh dreuchd an neach-deasachaidh ann an 1990. Tha PhD aige ann an cànanachas agus litearrachd Gàidhlig agus Breatannach sna tràth-Meadhan Aoisean bho Roinn Anglo-Saxon, Lochlannach agus Ceiltis Oilthigh Chambridge, far an do choisinn e MA. Tha farsaingeachd de theagasg agus de dh'fhoillsicheadh aige air na cuspairean sin. Bidh e cuideachd a' teagasg còmhradh Cuimris gu neo-fhoirmeil ann am Baile Àth-Cliath, agus tha e na Chathraiche air Comunn Clasaigeach na h-Èireann.
Andrew Hawke Andrew Hawke, Neach-deasachaidh Stiùireach Geiriadur Prifysgol Cymru (GPC) / Faclair na Cuimris aig Oilthigh na Cuimrigh.  An dèidh dha ceumnachadh bho Aberystwyth ann an Cànan agus Litreachas Cuimreach rinn e rannsachadh air faclair eachdraidheil Còrnach.  Thòisich e ag obair le GPC ann an 1983 na Chuidiche-deasachaidh agus an dèidh ùine ghoirid thòisich e air am Faclair a chur air coimpiutair agus siostam-clò fèin-gluasadach a leudachadh.  Tha a chuid ùidhean rannsachaidh air a bhith anns a’ mhòr chuid mu dheidhinn cànan nan Còrnach agus coimpiutaireachd anns na Staidearan Daonnda.  An-dràsta tha e na stiùiriche air pròiseict a bheir na siostaman bathair bog is cruaidh aig GPC chun nan slatan-tomhais as ùire ’s e aig an aon àm ag adhartachadh an dàrna deasachadh de GPC.
An t-Ollamh Uilleam MacIllIosa An t-Ollamh Uilleam MacGilI' Ìosa, Rannsaichear Urramach, Oilthigh Dhùn Èideann. Tha tòrr ùidhean rannsachaidh aige, a' gabhail a-steach Gàidhlig nam Meadhan Aoisean, Leabhar Deadhan Lios Mòir, agus Leabhraichean Clann Raghnaill air a bheil e ag obair an-dràsta. Tha ùidh aige cuideachd ann an dualchainntean na Gàidhlig agus bha pàirt mhòr aige ann an coileanadh agus foillseachadh an Survey of the Gaelic Dialects of Scotland, 1994-7. Bha e na Mhanaidsear air Dictionary of the Older Scottish Tongue eadar 1994 agus 2001, nuair a chaidh am pròiseact a thoirt gu buil.
Mark McConville Mark McConville . Is e eòlaiche ann an cànanachas agus coimpiùtaireachd a tha ann an Mark McConville. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006, agus bha e 'na neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e an-dràsta ag obair mar mhanaidsear-phròiseict DhASG (Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig), agus e an sàs ann am pròiseact LEACAG (http://dasg.ac.uk/leacag).
Colm Ó Baoill Colm Ó Baoill, Ollamh Emeritus na Ceiltis, Oilthigh Obar Dheathain. Tha ùidhean rannsachaidh aige ann an cànan is cultar Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann, a' gabhail a-steach bàrdachd Gàidhlig na h-Alba eadar 1600 agus 1730, bàrdachd Gàidhlig na h-Èireann eadar an 17mh agus an 19mh linn, làmh-sgrìobhainnean Gàidhlig na h-Alba, eadar-aghaidh Albais-Gàidhlig, agus rannsachadh coimeasach air Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann.
An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh (Cathraiche), Iar-Prionnsabal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain, Ollamh na Gàidhlig. Tha ùidhean rannsachaidh aige ann an caochlaideachd cànanachais ann an saoghal na Gàidhlig (rè ùine agus aig amannan sònraichte); dual-chainntean agus cànanachas eachdraidheil na Gàidhlig, gu sònraichte sgaradh Gàidhlig na h-Èireann agus Gàidhlig na h-Alba, agus nochdadh Gàidhlig na h-Alba; facladaireachd na Gàidhlig; ainmean-àite Gàidhlig; an coinneachadh cànanachais eadar Gàidhlig agus cànanan eile; agus gràmaran tràth Gàidhlig na h-Alba. Tha e na Stiùiriche den phròiseict Dàta Airson Stòras na Gàidhlig (DASG) ’s thathar a’ cur ri chèile corpas Fhaclair na Gàidhlig fo sgèith.