Comataidh Stiùiridh

Tha an com-pàirteachas seo, a bhios a' toirt taic dhan a' phròiseact, a' tarraing air eòlas farsainn is eadar-dhealaichte ann an saoghal na Gàidhlig. Tha e a' gabhail a-steach

  • an t-eòlas sgoilearach aig Oilthighean Obar Dheathain, Dhùn Èideann agus Ghlaschu;
  • an t-eòlas air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig Oilthigh Shrath Chluaidh; agus
  • na ceanglaichean làidir a tha Sabhal Mòr Ostaig (SMO) air a stèidheachadh le coimhearsnachd na Gàidhlig ann an leasachadh agus togail cànain agus an t-eòlas farsainn aig SMO ann a bhith a’ cleachdadh TFC anns gach raon ionnsachaidh, an dà chuid aig a' cholaiste agus aig astar.

'S iad buill Comataidh Stiùiridh Faclair na Gàidhlig

Riochdairean nan Oilthighean

Thomas Clancy (Iar-Neach-gairm) Thomas Owen Clancy (Iar-Neach-gairm), Ollamh na Ceiltis aig Oilthigh Ghlaschu. Tha ùidhean rannsachaidh aig an Ollamh Clancy ann an leasachadh Crìosdaidheachd agus bàrdachd na tràth-Meadhan Aoisean ann an Alba; ann an sgeulachdan Gàidhlig Meadhan Aoiseach, gu h-àraidh litreachas Crìosdaidh; ann an ainmean-àite agus coisrigidhean nan naomh ann an Alba; ann an sgeulachdan Cuimris Meadhan Aoiseach; agus anns na Breatannaich bho thuath.
Ingeborg Birnie Ingeborg Birnie, Òraidiche ann an Gàidhlig aig Oilthigh Shrath Chluaidh. Tha ùidh aice ann an rannsachadhaidhean ann am poileasaidh is planadh cànain agus ann an teagasg agus ionnsachadh cànain ann an tràth-bliadhnaichean de siostam an fhoglaim.
Uilleam Lamb Uilleam Lamb, Òraidiche ann an Celtis agus Eòlas na h-Alba,Oilthigh Dhùn Èideann.  Am measg nan cuspairean anns a bheil e 'gabhail sùim, tha co-rèir agus morf-eòlas na Gàidhlig; cànanachas corpais; dualchainntean agus stoidhle cainnt; agus foirmlean ann an òrain agus sgeulachdan.  Tha e ag obair an-dràsta gus corpas barantach agus prògram compiutair a nì codadh gràmair a chur air dòigh ann am com-pàirt le diofar sgoilearan air feadh oilthighean na h-Alba.      
Dr Gillian Rothach An Dr Gillian Rothach, Tha ceum MA le Urram ann an Eòlas Ceiltis agus PhD ann an Eitn-eòlas agus Daonn-eòlas Sòisealta aig an Dr Rothach bho Oilthigh Dhùn Èideann. Tha i fileanta ann an Gàidhlig agus ‘s e Albais a ciad cànan.
‘S e eòlaiche a th’ innte ann am poileasaidh agus leasachadh mion-chànain agus tha i air a bhith a’ stìùireadh thagraidhean Sabhal Mòr Ostaig do gach sgrùdadh Eacarsaich Measadh Rannsachaidh agus Frèam Sàr-mhathas Rannsachaidh bho 2000. Tha Gillian air a bhith a’ fuireach is ag obair san Eilean Sgitheanach bho 1998. Tha dithis chloinne aice a tha a’ frithealadh foghlam ro-sgoile agus bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig.
Moray Watson, Àrd-Òraidiche na Gàidhlig agus Leas-Stiùiriche don Institiùd airson Rannsachadh ann an Eòlas Èireannach is Albannach, Oilthigh Obar Dheathain. An-dràsta, tha e an sàs ann an rannsachadh air nuadh-litreachas agus feallsanachdan eadar-theangachaidh. Nuair a thòisich e ann an saoghal nan oilthighean, thug e a-mach ceum Maighstireach air faclaireachd agus, aig an aon àm, sgrìobh e faclair do chloinn, Mo Chiad Fhaclair.