Sgioba a' Phròiseict

Tha sgioba a’ phròiseict a’ leasachadh bunait deasaiche dhan Fhaclair an-dràsta.  Tha aon neach-obrach làn-ùine air a’ phròiseict, agus ceathrar luchd-comhairle pàirt-ùine.

Lorna Pike, Co-òrdanaiche a' Phròiseict Lorna Pike, Stiùiriche Faclaireachd. Tha i sàr-eòlach air facladaireachd eachdraidheil agus bha i na neach-deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002). B’ e a' chiad dreuchd a bh' aice ann am facladaireachd, neach-deasachaidh air an Concise Scots Dictionary (1985). Tha i cuideachd air a bhith na h-Àrd-Neach-deasachaidh pàirt-ùine air Scottish Language Dictionaries Ltd agus na h-Oifigear Rannsachaidh pàirt-ùine air Sgrùdadh Comasachd airson Institiùid Cànanan na h-Alba. Tha i na facladair làn-ùine agus tha i ag obair ri bunaite deasachaidh dhan fhaclair.
Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh. Bha i na Stiùiriche Deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002) agus na neach-deasachaidh air Concise Scots Dictionary (1985).

Bha i na Prìomh Neach-Deasachaidh air Scottish Language Dictionaries Ltd gu 2014. Bha i cuideachd na neach-deasachaidh air beag-fhaclair an Edinburgh Encyclopaedia of English Language and Linguistics (1994). Tha i na Neach-comhairle air faclaireachd dhan fhaclair.

An t-Ollamh Uilleam MacIllIosa An t-Ollamh Uilleam MacGilI' Ìosa, Rannsaichear Urramach, Oilthigh Dhùn Èideann. Tha tòrr ùidhean rannsachaidh aige, a' gabhail a-steach Gàidhlig nam Meadhan Aoisean, Leabhar Deadhan Lios Mòir, agus Leabhraichean Clann Raghnaill air a bheil e ag obair an-dràsta. Tha ùidh aige cuideachd ann an dualchainntean na Gàidhlig agus bha pàirt mhòr aige ann an coileanadh agus foillseachadh an Survey of the Gaelic Dialects of Scotland, 1994-7. Bha e na Mhanaidsear air Dictionary of the Older Scottish Tongue eadar 1994 agus 2001, nuair a chaidh am pròiseact a thoirt gu buil. Tha e na Neach-comhairle Cànain dhan fhaclair.
Dr Martina Maher

Dr Martina Maher, Tha ceum dotaireachd ann an Ceiltis aig Martina bho Oilthigh Ghlaschu. Tha ùidhean rannschaidh sònraichte aice ann an litreachas Gàidhlig nam meadhan-aoisean, gu seachd àraidh ann an sgeulachdan agus laoidhean na Fèinne, ann am breithneachadh teacsail, agus ann an deasachadh theacsaichean bho làmh-sgrìobhainnean. Cuide ris an Dr Eystein Thanisch, tha i na neach-rannsachaidh làmh-sgrìobhainnean airson Faclair na Gàidhlig.

Mark McConville Mark McConville . Is e eòlaiche ann an cànanachas agus coimpiùtaireachd a tha ann an Mark McConville. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006, agus bha e 'na neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e an-dràsta ag obair mar mhanaidsear-phròiseict DhASG (Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig), agus e an sàs ann am pròiseact LEACAG (http://dasg.ac.uk/leacag). Tha Mark na Chomhairliche Siostaman dhan fhaclair.
Colm Ó Baoill Colm Ó Baoill, Ollamh Emeritus na Ceiltis, Oilthigh Obar Dheathain. Tha ùidhean rannsachaidh aige ann an cànan is cultar Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann, a' gabhail a-steach bàrdachd Gàidhlig na h-Alba eadar 1600 agus 1730, bàrdachd Gàidhlig na h-Èireann eadar an 17mh agus an 19mh linn, làmh-sgrìobhainnean Gàidhlig na h-Alba, eadar-aghaidh Albais-Gàidhlig, agus rannsachadh coimeasach air Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann. Tha e na Neach-comhairle Cànain dhan fhaclair.
Sharon Pearson Sharon Pearson, Manaidsear Pròiseict. Tha fiosrachadh farsainn aig Sharon mar mhanaidsear gnìomhachd, phròiseict agus loidhne agus mar rianaire acadaimigeach is tha i eòlach air a bhith ag obair san NHS, san raon saor- thoileach agus aig Oilthigh Dhùn Eìdeann.  Tha sgilean barraichte rianachd aice agus dìoghras airson foghlaim. Cheumnaich i bho chionn ghoirid bho Oilthigh Nottingham Trent/Comann Luchd-Rianachd Oilthighe le Teisteanas Iar-Cheumnach ann an Rianachd, Ruith agus Stiùireadh Àrd Fhoghlaim. Bha an fho-cheum aice ann an Eòlas Iapanais agus tha geur-ùidh aice ann an cànanan is tha i an-dràsta ag ionnsachadh Gàidhlig. Ghluais i a dh’fhuireach dhan Ghàidhealtachd bho chionn ghoirid..
Olga Szczesnowicz

Olga Szczesnowicz, (Facladair fo-thrèanadh), Cheumnaich Ola le MA ann am Beurla agus Cànanachas bho Oilthigh Warsaw ann an 2001 agus an 2009 fhuair i MA ann an Ceiltis bho Oilthigh Ghlaschu far an robh i na Neach-taic Corpais aig DASG (Dachaigh Airson Stòras na Gàidhlig) bho 2008 gu 2018. An-dràsta tha i fo thrèanadh mar Fhacladair. 

Eystein Thanisch

Dr Eystein Thanisch, Cheumnaich Eystein le ceum dotaireachd bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2015. Tha ùidhean rannsachaidh aige ann an litreachas nan làmh-sgrìobhainnean meadhan-aoiseach, gu h-àraidh ann an dèanamh ùghdarrais sgoileireil ann an eachdraidheachd. Bho chionn ghoirid, tha e air ùidh mhòr a ghabhail ann an lèigh-eòlas anns a’ Ghàidhealtachd sna Meadhan-Aoisean agus anns na Peutanaich. Cuide ris an Dr Martina Maher, ’s e neach-rannsachaidh làmh-sgrìobhainnean a th’ ann airson Faclair na Gàidhlig.